Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

נוסעים בעלי פרופיל "זכאי"

23/11/2017

הודעה לזכאים

משרד התחבורה מאריך את תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2018.

 

זכאים, עליכם לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת, בעמדה יאריכו להם את התוקף עד סוף שנת 2018 , 31/12/2018 ,

הזכאים החדשים, עליכם  להגיע עם אישור קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי (ללא תעודה של משרד התחבורה) , בעמדה יאריכו  את הפרופיל הרלוונטי על גבי הרב קו שלכם בשנה נוספת.

זכאים, עליכם להגיע להארכת התוקף במהלך חודש דצמבר 2017

נסיעה טובה