Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

מובילים באש ובמים

מלחמת הקיום של היישוב למן ימי ה"מאורעות" של טרום המדינה ועד לעצם הימים האלה היא חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. אך טבעי הדבר כי קואופרטיב "דן" היה וממשיך להיות מרכיב חשוב במאבק לביטחון ישראל, בכל תקופה ובכל דרך. צה"ל, כצבא העם, נעזר במערך ההיסעים שלו בצי האוטובוסים של "דן", בימי שלום ובעיתות מלחמה. כל חייל סדיר וכל איש מילואים יודע כי לכל מקום בו ניתן להגיע ברכב, יגיעו גם האוטובוסים של "דן". ביציאה לחופשה, החזרה ממנה, ההסעה למחנה אימונים בשטח או ההעברה למשימה מבצעית - האוטובוס של "דן" תמיד פותח את דלתותיו בפני חיילי צה"ל ומבצע את משימתו כרכב צבאי לכל דבר. מלחמת השחרור, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מבצע ליטאני ומלחמת שלום הגליל ועוד אירועים, תקריות ומבצעים - אוטובוסי "דן" המגויסים והנהגים שגויסו איתם היוו תמיד גורם מפתח במערך ההיסעים הצבאי ושימשו לכל חייל תזכורת מוחשית מן העיר ומן הבית.

גם בימים בהם העורף הוא חזית, השירות שלנו אינו מפסיק. בימי ההתקפות על תל-אביב והיריות בכבישים במלחמת השחרור, בימי מלחמת המפרץ כשהאוטובוסים המשיכו לנסוע ריקים בלילות, באינתיפאדה שהיתה על פיגועיה הרצחניים גם באוטובוסים וגם בימים אלה ממש, קווי "דן" פועלים בכבישי השומרון תחת פגיעות אבנים, בקבוקי תבערה ויריות והאוטובוסים ממשיכים לשמש יעד נוסף לפיגועים גם בערי גוש-דן.

חיילים בתחנה המרכזית הישנה

 

הסיסמא שהועלתה על אוטובוסי דן: חזק ואמץ ואל תחת!סיסמא עתיקה זו הועלתה על אוטובוסי "דן" בזמן מלחמת המפרץ (הראשונה) ואחרי 10 שנים בשנת 2001,

מצאנו לנכון להעלותה מחדש לאור המצב הביטחוני החדש של הפיגועים והאינתיפאדה השניה.