Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

תזכיר התאגדות

תזכיר ההתאגדות

 

שם החברה: קרן גמלאות של חברי "דן" בע"מ

1.מטרות החברה:

א. להקים, להחזיק, לכלכל, ולנהל קרן גמלאות לשם מתן קצבאות זקנה, קצבאות נכות, קצבאות לשאירים וכן קצבאות תגמולים ותשלומים אחרים למי שהיו חברי "דן" אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן : "האגודה") אשר לפי תקנות החברה הם חברים בה ו/או לשאירי החברים, וכן להקים, להחזיק, לכלכל ולנהל קרנות אחרות לביצוע תשלומים לטובת חברי האגודה או למי שהיו חברי  האגודה ו/או לשאיריהם.

ב. להקים, להחזיק, לכלכל, לקיים ולנהל את הקרנות בהתאם לתכנית המפורטת בתקנון החברה, כפי שהיא תתוקן או תשונה מדי פעם בפעם.

ג. לשלם לחברי החברה או להעניק להם בצורה אחרת, קצבאות, תגמולים ותשלומים אחרים, בסכומים ובאופנים שייקבעו בתקנות החברה מדי פעם בפעם.

ד. לקבל דמי חבר, תשלומים, תרומות, מתנות, ירושות ועיזבונות למטרות החברה כולן או מקצתן, להשקיעם, למכרם ולעשות בהם בדרכים ובאופנים המפורטים בתקנות החברה.

ה. לבטח את החברים נגד סיכונים, ובאופנים כפי שייקבעו בתקנות מדי פעם בפעם, רבות ביטוח משנה וביטוחים אחרים בשם החברה או בשם חבריה נגד סיכונים ובגין התחייבויות החברה מדי פעם בפעם.

ו. לתת מפרעות ו/או מקדמות וכן הלוואות לחברים בתנאים ובמועדים בהתאם לתקנות החברה.

ז. להתקשר בהתקשרויות שונות עם תאגידים, גופים מרכזיים של קופות גמל או קרנות פנסיה, גופים מפקחים או כל גוף משפטי ואדם שההתקשרות עמם נראית מועילה להשגת מטרות החברה כולן או מקצתן ו/או לקידומן; לקבל מאת תאגידים, גופים או אנשים כנ"ל כל מיני זכויות, זיכיונות וטובות הנאה או יתרונות כפי שייראה בעיני  החברה למועיל לתפקידיה.

ח. לעשות כל פעולה שיש לה קשר למטרות החברה העשויה להביא לה תועלת.

ט. לעשות את כל הפעולות וכן להשתמש בכל הסמכויות הנזכרות בתוספת השנייה של פקודת החברות.

2. ערבותם של החברים היא מוגבלת באחריות.

3. כל חבר מתחייב במקרה של פירוק החברה, בעודו חבר בה, להפריש לנכסי החברה את הסכום שיידרש ממנו, בתנאי שלא יעלה על - 50 ל"י (חמישים ל"י) לשם סילוק החובות וההתחייבויות שהתחייבה בהם החברה ולצורך כסוי כל ההוצאות הכרוכות בפירוק ולצורך התאמת הזכויות בין המשתתפים ביניהם לבין עצמם.

4. א. למרות האמור בתקנות החברה, לא יהיה תוקף לכל  תיקון בתקנות החברה הבא להפחית את שיעורי הקצבאות שנקבעו בתקנות החברה,  או הבא להעלות את שעורן, אלא אם התיקון נתקבל ברוב 75% ממספר הנוכחים באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה  בה  נוכחו לפחות 75% ממספר חברי החברה ובאישורה בכתב של האגודה.

ב.  שינויים אחרים בתקנות החברה ייעשו בהתאם להוראות פקודת החברות.