Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

ביצועים סביבתיים

עובדות ומספרים

אוטובוסים מייצרים משמעותית פחות פליטות לנוסע בהשוואה לנסיעה בכלי רכב פרטים.
יותר נוסעים באוטובוס משמעותם פחות כלי רכב פרטיים על הכביש ופחות עומס בכבישים. המשמעות הסביבתית היא הפחתת זיהום אויר והרעש, ותרומה לסביבה נעימה ובריאה יותר, בעיקר בסביבה העירונית. בנוסף, הפחתת העומס בכבישים מאפשרת לאוטובוסים לעבוד בתנאים טובים יותר (למשל, מהירות ממוצעת גבוהה יותר) דבר שגורם להפחתה ישירה נוספת בפליטות מזהמים ולקיצור זמני הנסיעה.
מעבר ליתרון סביבתי זה, אנו פועלים באופן מתמיד לשפר את ביצועינו הסביבתיים, תוך שדרוג צי האוטובוסים, שיפור איכות הדלקים, מיחזור מים במוסכים ואמצעים נוספים.

להלן תיאור גרפי של תהליך פליטת החלקיקים בשנים 2001-2017 ונתוני הפחתת מזהמי האוויר לשנים 2014-2016  כפי שהוגשו למשרד להגנת הסביבה:

תיאור גרפי של תהליך פליטת החלקיקים בשנים 2001-2017

 סעיף 12.א.2.א-הנתוני הפחתת מזהמי האוויר לשנים 2014-2016