Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

מדיניות הסביבה

חברת דן מחויבת למתן שירות בטוח ואמין תוך שמירה על איכות הסביבה והקטנת השלכות שליליות על איכות האוויר. אנו פועלים באופן שוטף לזיהוי של ההשפעות החיוביות והשליליות שיש לפעילות החברה על איכות הסביבה ומכירים באחריותנו לפעול להגנת הסביבה.

אנו שואפים להגדיל את ההשפעות הסביבתיות החיוביות של פעילות החברה ולהקטין את השליליות למינימום האפשרי. לצורך כך, אנו פועלים לפי העקרונות הבאים:

  • מובילות בתחום הסביבתי בסקטור התחבורה.
  • זיהוי וניהול פרואקטיבי של סיכונים סביבתיים.
  • שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים בכלל והקטנת פליטות מזהמים לאוויר בפרט.
  • העלאת מודעות ליתרונות התחבורה הציבורית ככלי לשיפור איכות הסביבה.
  • הגברת היעילות האנרגטית.
  • מנהיגות סביבתית של מנהלי החברה ומחויבות שלהם לאחריות סביבתית.
  • מחויבות של כלל עובדי החברה להגנת הסביבה ומניעת זיהום.