Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

זכויות דרך

מחקרים רבים מראים כי הגידול במספר כלי הרכב על הכביש, היוצר עומסים ופקקים בכניסות לעיר ברחובותיה וביציאות ממנה, נובע במידה רבה מתכנון המתעדף שימוש ברכב פרטי ומקדם אותו בפועל על פני תחבורה ציבורית. לתופעה זו, הבולטת בארץ במיוחד בערי גוש-דן, השלכות קשות על איכות החיים והסביבה בעיר. ההמתנה בפקקים עולה באובדן שעות עבודה ועיכובים. ריבוי כלי הרכב על הכביש גורם לזיהום אוויר ורעש המסבים פגיעות בריאותיות, ומגדיל את פליטת גזי החממה.

לדוגמא, רחוב קינג ג'ורג' בתל-אביב הוא ציר תנועה מרכזי ואחד הרחובות העמוסים בעיר. בשעות העומס, 7:00 עד 8:00 בבוקר ו- 16:00 עד 17:00 אחה"צ עוברים ברחוב 184 אוטובוסים. עקב העומס הרב של כלי הרכב הפרטיים, מתעכב כל אוטובוס בקטע כביש זה כ- 8 דקות בממוצע, מעבר לזמן הנסיעה הרגיל.

סיכום שעות המנוע המבוזבזות והזיהום הנוצר כתוצאה מהעומס בשעות אלו בלבד, הוא שווה ערך להעמדת אוטובוס עם מנוע בפעולה, במרכז תל-אביב, במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה.
כלומר, מתן עדיפות לתחבורה ציבורית ברחוב זה בשעות העומס בלבד, יכול להביא להפחתה שנתית של 400 ק"ג חומרים אורגנים נדיפים, 5 טון תחמוצות חנקן, ו- 136 ק"ג חלקיקים מרחפים, שמהווים קיצוץ כולל של 1% בפליטות המזהמים של כל צי האוטובוסים של דן, בזכות השיפור ברחוב קינג ג'ורג בלבד. יתרה מכך, עקב השיפור בזמן הנסיעה תדירות השירות תעלה.
מתן עדיפות לתחבורה הציבורית פירושה מתן עדיפות לאיכות הסביבה.

מסלול תחבורה ציבורית