Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

איכות אוויר

חברת דן משקיעה מאמצים רבים על מנת להקטין למינימום את ההשפעה השלילית על איכות האוויר כתוצאה מפליטות ישירות הנובעות מפעילות צי האוטובוסים שלה. להלן פירוט של חלק מהפעילויות:
1. אחזקה מונעת של צי האוטובוסים.
2. תכנון וניהול התנועה כך שאוטובוסים מדגמים ישנים יותר יבצעו את מספר הקילומטרים הנמוך ביותר.
3. הצטיידות באוטובוסים חדשים בקצב המהיר .
4. התקנת מערכת לצמצום פליטות לאוויר באוטובוסים ישנים והפחתת מזהמים כדוגמת לוכדי חלקיקים וממירים מחמצנים.
5. פעילות מול הרגולטור במטרה לשפר את תנאי הנסיעה, תוך מתן העדפה לנתיבי תחבורה ציבורית.
6. ביצוע בדיקות איכות אוויר לעמידה בתקני פליטה לכל אוטובוס.
7. יישום טכנולוגיות הנעה חליפיות מתקדמות, כגון שימוש באוטובוס חשמלי וכד'.
8. צמצום פליטות גזי חממה:
8.1 גז חממה הוא שם כולל לחומרים במצב צבירה גזי שנמצאים באטמוספירה ויכולים לבלוע או לפלוט קרינה אינפרא אדומה שידועה גם כקרינה תרמית. הגזים בולעים את הקרינה ובדרך כלל פולטים אותה מחדש, וחלק ממנה עושה את דרכו חזרה לכדור הארץ. כך נמנעת פליטה גלובלית יעילה של חום מכדור הארץ ונשמרת טמפרטורה גבוהה יחסית על פני הכדור.
8.2 חוק אוויר נקי אשר נכנס לתוקף בשנת 2011 ,מטיל על המשרד להגנת הסביבה את החובה לפעול לצמצום ולמניעת זיהום האוויר בישראל בכלל, ומתחבורה בפרט. המשרד פועל לצמצום זיהום אוויר מציי רכב ודורש דיווח של פליטות מזהמים מציי תחבורה, כולל פליטות גזי חממה.
8.3 התייעלות אנרגטית מביאה לחסכון בשימוש וניצול יעיל של משאבים טבעיים (בעיקר: דלקים פוסיליים), כאשר הרציונל הוא "לעשות יותר בפחות אנרגיה."
8.4 בהתאם להנחיות לכימות ודיווח פליטות גזי חממה, יישום צעדים נוספים להפחתת הפחמן הדו חמצני CO2 - ופליטות גז"ח. אנו בדן מדווחים על פליטות מתחבורה ועל צריכת דלקים פוסלים בתפעול כלי הרכב, בנוסף אנו עושים שימוש בסוג גז מזגנים ידידותי לסביבה .


9. הפחתת רעש:
9.1 התקנת ממירים קטליטיים למנועים המצמצמים את כמות הרעש המיוצרת בנוסף לצמצום זיהום האוויר.
9.2 הצטיידות באוטובוסים חדישים יותר העומדים בתקן יורו 6 המייצרים רמות רעש נמוכות בהרבה.
9.3 טיפול בתלונות המתקבלות על מפגעי רעש, לדוגמה ע"י הקמת קירות מגן בתחנות קצה.