Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

איכות אוויר

חברת דן משקיעה מאמצים רבים על מנת להקטין למינימום את ההשפעה השלילית על איכות האוויר כתוצאה מפליטות ישירות הנובעות מפעילות צי האוטובוסים שלה. להלן פירוט של חלק מהפעילויות:

  • אחזקה מונעת של צי האוטובוסים.
  • תכנון וניהול התנועה כך שאוטובוסים מדגמים ישנים יותר יבצעו את מספר הקילומטרים הנמוך ביותר.
  • הצטיידות באוטובוסים חדשים בקצב המהיר האפשרי.
  • התקנת אמצעים נוספים להפחתת פליטות מזהמים כדוגמת לוכדי חלקיקים וממירים מחמצנים, על גבי האוטובוסים.
  • פעילות למען מתן עדיפות לאוטובוסים בדרכים במטרה לשפר את תנאי הנסיעה (ורמת השירות) ולהפחית את פליטות המזהמים.
  • ביצוע בדיקות איכות אוויר לעמידה בתקני פליטה פעמיים בשנה לכל אוטובוס.
    האוטובוסים המעטים בהם נמצאת חריגה מורדים מיד מהכביש עד לתיקון התקלה.