Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

צי האוטובוסים

תקנות היורו של האיחוד האירופי, שמטרתן לקבוע רמות פליטה מותרות מכלי רכב שונים, בהם אוטובוסים, נכנסו לתוקף באופן הדרגתי לאורך השנים האחרונות (החל בתקן "יורו 1" הראשון בשנת 1992 ועד לתקן "יורו 6" הנוכחי). ישראל אימצה את התקן האירופי. תקן היורו קובע גובה פליטות מירבי של הגזים הבאים: פחמן חד-חמצני (CO), פחמימנים (HC), תחמוצות חנקןNOx) ), וחלקיקים (PM). כיום, מרבית האוטובוסים של חברת דן הם מדגם יורו 4 ומעלה.

להן הסבר קצר על דגמים מתקדמים אלה:


יורו 6

אוטובוסים מדגם יורו 6 נדרשים להפחית את פליטות תחמוצות החנקן בכ-80% מעבר לתקני יורו 5, וב 66% את חלקיקי הפיח הזעירים(PM).

    דן עוברת ליורו 6

יורו 5

אוטובוסים מדגם יורו 5 נדרשים לעמוד באותם יעדי פליטה כמו אוטובוסים מדגם יורו 4 אבל נדרשים להפחית את פליטות תחמוצות החנקן ב- 43% מעבר לתקני יורו 4, זאת ע"י שיפור במערכת ה-SCR ומערכת ההזרקה.

רמות רעש השחיקה והחיכוך של הצמיגים נמוכות יותר באוטובוסים אילו.

יורו 4

מצוידים במערכת SCR ( Selective Catalyst Reduction)  הכוללת ממיר להפחתת תחמוצת החנקן (NOx) תוך שימוש בתמיסת אוריאה. בנוסף, כוללת המערכת מסנן לתמיסת האוריאה, מערכת בקרה להזרקת אוריאה, מיכל אוריאה ומערכות נלוות אחרות. פולט פחות מזהמים ביחס ליורו 3.

להלן טבלה המבטאת את השינוי בשני מרכיבי מזהמי אוויר חשובים

פליטת התחמוצות החנקתיות(NOx) ופליטת חלקיקי הפיח הזעירים והמסרטנים(PMׂ): 

 

טבלת שינוי בשני מרכיבי מזהמי אוויר חשובים
NOXPM   
0.36   8.0 Euro 1
0.15 7.0 Euro 2
0.10 5.0 Euro 3
0.02 3.5 Euro 4
0.02 2.0 Euro 5
0.01   0.46 Euro 6