Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

כרטיסים ותעריפים

כרטיסי הנסיעה בחברת "דן" מחולקים ע"פ קטעי נסיעה וכל קטע מוגדר ע"פ קוד.
תעריף הנסיעה משתנה בהתאם לטווח הנסיעה.
מחירים ותעריפי נסיעה נקבעים על ידי משרד התחבורה.
באוטובוסים מופעל מכשיר מיוחד להנפקת כרטיס נסיעה רגיל ממוחשב (מערכת כרטיס חכם) אך הכרטיס הוא אותו כרטיס.
החל מיום שישי ה- 1/1/2016 ייושם בדן מבנה תעריפים חדש במסגרת רפורמת התעריפים, שעיקרה ביטול תעריפי הנסיעה שהיו נהוגים עד היום לטובת חלוקה של 3 רמות מחיר עיקריות עם אפשרות מעבר בין כל אזור באמצעות "כרטיס חכם"(כרטיס "הרב-קו").

לחצו למעבר לפירוט השינויים בתעריפים.

לחצו למעבר למחשבון תעריפי הנסיעה של משרד התחבורה.

לחצו למעבר לצפייה בהיסטורית התעריפים באתר זה.  


להלן סוגי הכרטיסים הנמצאים בשימוש:

כרטיס נסיעה רגיל

כרטיס רגיל הינו עבור נסיעה בודדת.
מחיר הכרטיסים נקבע ע"פ אורך מסלול הקו.
מחיר הכרטיס והנחה על הכרטיס נקבעים על ידי משרד התחבורה.
לתעריפי כרטיס בודד.


רב-קו אנונימי

כרטיס בעלות של 5 ש"ח, שאינו מכיל את פרטי הנוסע או את תמונתו.
כרטיס זה אינו מבוטח ובמידה שיגנב/יושחת לא ניתן יהיה להחזיר לנוסע את כספו כפי שמתבצע בכרטיס הרב קו הרגיל.
למידע נוסף על כרטיס רב-קו אנונימי.


שוברי נסיעה לחיילי מילואים

צה"ל מנפק שוברי נסיעה  לחיילי המילואים הנוסעים בחברת דן.
השוברים  ממוחשבים ובצבע לבן והם תקפים בכל קווי דן.


רב-קו כרטיסייה(מבוטל החל מ 13.12.2015)

כרטיס רב-קו אישי שעליו הוטען חוזה כרטיסיה המכילה כמות מסוימת של נסיעות. כמות הנסיעות תלויה בקוד הנסיעה ובהנחת הכרטיסייה.
למחזיקים בחוזה מסוג כרטיסייה, חוזים אילו יכובדו עד ליולי 2016.


חופשי חודשי

מנוי לנסיעה חופשית התקף לחודש קלנדרי (מה- 1 בחודש ועד סוף החודש) וניתן לרכישה החל מה-25 בחודש.
מחיר חוזה חופשי חודשי וההנחה שניתנת עליו נקבעים על ידי משרד התחבורה.
לתעריפי רב-קו חופשי חודשי.


חופשי שבועי

מנוי לנסיעה חופשית  התקף לשבוע ימים מיום הרכישה.
לתעריפי רב-קו חופשי שבועי. 


חופשי יומי

מנוי לנסיעה חופשית התקף ליום הרכישה בלבד, מתחילת השירות ועד לסיום השרות באזור הכלול במנוי.
לתעריפי רב-קו חופשי יומי. 


ערך צבור

כרטיס רב-קו אישי או אנונימי שעליו הוטען חוזה עם כמות מסוימת של כסף. כמות הכסף הנטען נקבעת ע"י הלקוח. בכל עליה לאוטובוס יורדת נסיעה מסה"כ הכסף שהוטען בכרטיס. ההנחה היא בהתאם לזכאות הלקוח. ההנחה ניתנת בכמות הכסף הנוספת הניתנת בהטענת הכרטיס.
מחיר חוזה ערך צבור וההנחה שניתנת עליו נקבעים על ידי משרד התחבורה.
את הכרטיס הרב-קו האנונימי ניתן לרכוש (ללא פרטי הלקוח, ללא ביטוח מגניבה או אובדן) אצל הנהג או בתחנות השירות וזאת במחיר של 5 ש"ח. לא ניתן להטעין עליו חוזה נוער, זכאי, ותיק או "חודשי חופשי" מכל סוג שהוא.
לתעריפי רב-קו ערך צבור.

שימו לב: על פי החלטת משרד התחבורה החל מיום ראשון 13.12.2015 לא ניתן יהיה להטעין חוזה כרטיסיות מכל סוג שהוא על כרטיס הרב-קו במקום זה ניתן להטעין ערך צבור בערכים של 30 ש"ח, 50 ש"ח או 100 ש"ח כפי שקיים היום.