Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

הארכת תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה

משרד התחבורה הודיע כי הוא מאריך את תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2019.
זכאים אלו יצטרכו לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת, ואילו הזכאים החדשים יגיעו עם אישור קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי (ללא תעודה של משרד התחבורה) בעמדות יאריכו את הפרופיל הרלוונטי על גבי הרב קו בשנה נוספת.
לא יונפקו השנה תעודות חדשות על ידי משרד התחבורה לזכאים אלו.
על הזכאים להגיע לעמדות להארכת התוקף במהלך חודש דצמבר.