Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

כתובות לבירורי פניות הציבור

מידע לבירורים 

החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי "דן" בע"מ

קופת גמל ענפית ותיקה לקיצבה שמבוטחים בה חברי "דן" בלבד 

קופת גמל ענפית ותיקה לקיצבה

מס' קופה - 269

 ח.פ. 520028812

קופת גמל ענפית ותיקה לקיצבה

מיקוד: 5120206

רח' ברוך הירש 14(בית סלע), בני ברק 

קופת גמל ענפית ותיקה לקיצבה

פקס: 03-5606267

 טל': 03-6933421/2 

קופת גמל ענפית ותיקה לקיצבה

מנכ"ל הקרן - EliR@dan.co.il

חשב הקרן - EzraM@dan.co.il