זכויות יוצרים והגבלות בשימוש באתר האינטרנט

  1. זכויות היוצרים בנתונים ו/או במידע המופיעים באתר זה, שייכים באופן בלעדי ל- "דן" - חברה לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן: "דן") ו/או לספקי המפות באתר ו/או למפרסמים באתר זה.

  2. אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ואין לעשות בהם כל שימוש, למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים, אלא ברשות מראש ובכתב מאת דן, ובהתאם לחוק.

  3. כל הבוחר לעשות שימוש במידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. דן לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה שהם לכל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר זה ולתוצאותיו.

  4. בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים הנתונים לדן על פי חוק, דן לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג ומין שהם, אשר עלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע ו/או הנתונים המופיעים בו.

  5. הגם שדן פועלת על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מעודכן, מדויק ושלם, דן לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה, חוסר דיוק או חוסר עדכון של המידע ו/או הנתונים המתפרסמים באתר, ולרבות שינויים במועדי ו/או מסלולי הנסיעה, אי עמידה בלוחות זמנים, ביטול קווי שירות ו/או העתקתם.

  6. כל המפרסם באתר זה עושה כן על אחריותו הבלעדית. דן לא תישא בכל אחריות למידע ו/או תוכן הפרסומים. בחר המשתמש באתר להתקשר עם ספק או גוף המפרסם באתר זה, הוא עושה כן על אחריותו הבלעדית, ודן איננה ולא תהיה אחראית להתקשרות, תוצאותיה, תמורה שהועברה ו/או נתבקשה במסגרתה ולטיב איכות המוצרים ו/או השירות אשר יסופקו עקב התקשרות כאמור.

  7. למען הסר ספק, כל קישור לאתר ו/או הפניה לפעילות אשר אינם מופעלים בידי דן הינם בגדר המלצה בלבד, ודן לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם תוכן האתר ו/או הפעילות הנ"ל.

   בכבוד רב,
   חברת "דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ