תשלום תעריף מוגדל

נסיעה באוטובוס ללא הסדר נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית. הנוסע ללא הסדר נסיעה ו/או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר, צפוי לשלם תעריף מוגדל ע"פ הקבוע בפקודת התעבורה. חובה על נוסע ששילם את דמי הנסיעה באמצעות כרטיס "רב-קו" ויישומוני תשלום להעביר את הכרטיס או את אישור הנסיעה הדיגיטלי במכשיר המיועד לכך, ללא יוצא מן הכלל, לרבות לבעלי הסדר נסיעה מסוג מנוי. כרטיס רב-קו (אישי) לא ניתן להעברה לנוסע אחר. לחצו למידע נוסף

הגשת בקשה לביטול התעריף המוגדל

חייב בתשלום תעריף מוגדל יכול לפנות בתוך 30 ימים, מיום מסירת הדרישה לתשלום, למפקח על התעבורה בבקשה לפטור אותו מתשלום התעריף המוגדל

לחץ כאן לשליחת בקשה לביטול התעריף המוגדל.

לחלופין, ניתן לשלוח בקשה לביטול התעריף המוגדל באמצעות הפקס למספר 03-6849876 או בדואר לכתובת: בניין ג'נרי א' רחוב בנק ישראל 5 ת"ד 867 ירושלים 91008.

טבלת תעריפים

פקודת התעבורה [נוסח חדש] שפורסם בילקוט הפרסומים 6774 ביום 20.3.2014.
דמי הנסיעה בטבלאות להלן נקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשע"ב – 2012 (להלן: "צו הפיקוח").

נוסע ששילם את דמי הנסיעה בסכום מופחת אף על פי שאינו זכאי לכך

בנסיעה שמחירה בטווח בש"ח תעריף מוגדל בש"ח
עד 10.40 95
מ-10.50 עד 18 110
מ-18.10 170

נוסע ששילם את דמי הנסיעה בסכום מופחת אף על פי שאינו זכאי לכך

בנסיעה שמחירה בטווח בש"ח תעריף מוגדל בש"ח
עד 10.40 100
מ-10.50 עד 18 120
מ-18.10 180

נוסע ששילם את דמי הנסיעה בסכום נמוך מהסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה עבור קטע הדרך שבו הוא נוסע

בנסיעה במחירה בטווח בש"ח תעריף מוגדל בש"ח
עד 10.40 90
מ-10.50 עד 18 100
מ-18.10 160

האמור לעיל הינו לצרכיי ידוע בלבד. הנוסח המלא והמחייב, כמו גם התעריף המוגדל, הם אלה הקבועים בפקודת התעבורה [נוסח חדש], בקביעת המפקח על התעבורה בדבר תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס, בהנחיות המפקח על התעבורה – פיקוח על תשלום דמי נסיעה בקו שירות באוטובוס ובצו הפיקוח, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת.